Miljöpolicy

Företaget är sedan 2004 miljö och kvalitets certifierade enligt FR2000. FR2000 är ett system som baseras på ISO 9001(kvalité), ISO 14001 (miljö), SS 62 40 70 (kompetens-försörjning), AFS 2001:1 (arbetsmiljö) och SRVFS 2004:3 (brandskydds arbete).

Man kan säga att FR2000 är ett komplett verksamhetsledningssystem. Systemet genomsyrar hela verksamheten och ingår vårt dagliga arbete.

Miljöpolicy
Företaget skall bedriva sina transporter på ett så miljömässigt sätt som är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Företaget skall som lägst följa gällande miljölagstiftning samt ständigt förbättra sitt miljöarbete, genom att arbeta mot uppsatta mål och att styra sina inköp.

Arbetsmiljöpolicy/trafikpolicy
Företaget skall värna om sina anställda och ha en god arbetsmiljö. Företaget skall tillhandahålla den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetsmomenten säkert samt att minst följa gällande arbetsmiljölagstiftning.

Företaget skall genom årlig kompetensinventering se till att personalen har god utbildning i de arbetsuppgifter de utför, detta för att minimera risken för att drabbas av brand, skada och olycka som kan skada människor eller egendom.

Vid transporter skall personalen på företaget minst följa gällande trafiklagstiftning, ej överstiga gällande hastighetsbegränsingar samt vara drogfri. Vid misstanke om att drogproblem kan förekomma på företaget skall samtliga i personalen genomföra drogtest.

Vi förbättrar ständigt vår arbetsmiljö genom skyddsronder/brandronder och genom att arbeta mot uppsatta mål.